Regulamin

Regulamin konkursu fanpage Fizjologika z dnia 24.09.17

  1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) na portalu społecznościowym Facebook jest Piotr Piaskowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwa FIZJOLOGIKA Piotr Piaskowski, z siedzibą w Warszawie, ul. Szewska 21 04-428  Warszawa, NIP: 592-212-20-56 (dalej „Organizator”).

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.

6. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook, prowadzonym pod adresem www.facebook.com.

7. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook.

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

9. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza postanowień art. 29 tejże ustawy.

II. Uczestnik konkursu

1. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

  1. jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. jest fizjoterapeutą lub studentem fizjoterapii,

c) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

d) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią Załącznika dotyczącego procedury odbioru nagrody i go w pełni akceptuje;

e) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;

f) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

g) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

2

h) Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, spółek powiązanych, pracownicy innych podmiotów związanych z Organizatorem, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków rodziny uznaje się wstępnych.

III. Nagrody dla Uczestników

Nagrodą (dalej: „Nagroda”) w konkursie jest udział w szkoleniu z „Nowoczesnych Standardów Rehabilitacji Ortopedycznej” w Poznaniu w dniu 30.09.2017, wymienione w treści Konkursu opublikowanego na portalu Facebook.

IV. Miejsce, czas i zasady Konkursu

1. Konkurs jest dostępny w formie postu konkursowego na portalu społecznościowym Facebook na profilu Fizjologika.

2. Termin obowiązywania Konkursu został określony w treści postu konkursowego na portalu Facebook na profilu Fizjologika.

V. Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Zadaniem Uczestnika jest opis na zadany w poście konkursowym temat, na portalu Facebook na profilu Fizjologika.

2. Opis należy umieścić jako komentarz pod postem konkursowym. https://web.facebook.com/Fizjologika.

3. Każdy Uczestnik może wysłać jeden opis.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania zdjęć w serwisie Facebook pod adresem: www.facebook.com/Fizjologika.

5. Organizator dokona oceny opisów i ogłosi zwycięzcę na fanpage’u Fizjologika pod adresem: www.facebook.com/Fizjologika.

6. Wysłanie opisu przez Uczestnika jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych (niewyłącznej licencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych) jak również zgodę na przetwarzanie i rozpowszechnianie dołączonego opisu na wszelkich polach eksploatacji bez dodatkowego wynagrodzenia, określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności w zakresie:

a) utrwalania i zwielokrotniania opisu lub jego egzemplarzy;

b) obrotu oryginałem opisu;

c) rozpowszechniania zdjęcia w sposób inny niż określony w pkt V ppkt 2. w tym publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie opisu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie miejscach.

Organizator zastrzega sobie prawo przyznania wybranym Uczestnikom nagrody określonej w pkt. IV.

3

7. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem www.facebook.com/Fizjologika.

VI. Warunki uczestnictwa w konkursie i odbioru nagród

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu, potwierdzenie swojej pełnoletniości oraz poprawne wykonanie zadania opisanego w pkt. V Regulaminu.

Informacje o nagrodzie zostaną opublikowane w osobnym poście na fanpage’u www.facebook.com/Fizjologika.

3. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 36 godzin na fanpage`u www.facebook.com/Fizjologika wiadomości prywatnej z następującymi danymi:

a) imię i nazwisko

b) adres korespondencyjny

c) numer telefonu

d) adres mailowy

4. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. V przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

5. Przyznana nagroda nie mogą być wymieniona na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

6. W przypadku przymusu odwołania szkolenia (Nagrody) przez Organizatora zwycięzcy przysługuje udział w innym, wybranym przez siebie szkoleniu organizowanym przez Organizatora. Prawo wykorzystania przysługuje Zwycięzcy przez okres 12 miesięcy od wyniku konkursu.

7. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator.

VII. Zakres odpowiedzialności Organizatora

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

4

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania konkursu;

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook w celu uniknięcia

weryfikacji wieku;

a) nie ukończyli 18 lat.

VIII. Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora i Fundatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

IX. Prawa autorskie

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w konkursie, w szczególności:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób mechanizmu konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b) korzystanie z konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

X. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: „fizjologika@gmail.com” i/lub za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Facebook pod adresem www.facebook.com/Fizjologika.

2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika konkursu jak również opis reklamowanego zdarzenia.

5

3. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

4. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres znajdujący się w profilu Użytkownika na Facebooku lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji.

XI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.09.2017 r. do odwołania.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej www.fizjologika.pl/regulamin.

 

Regulamin bloga Fizjologika.

1. Wszystkie zawarte treści oraz inne materiały zawarte na stronie są moją własnością, dlatego przed skopiowaniem oraz zamieszczaniem ich w miejscach ogólnodostępnych poproś o zgodę. Jeśli na blogu udostępnione są materiały (zdjęcia), które nie są autorstwa właściciela, to na końcu tekstu znadziesz odnośnik do strony źródłowej.

2. Blog jest miejscem twórczych opinii,wypowiedzi, jak również konstruktywnej krytyki. Postaraj się trzymać ogólnie przyjętych zasad kultury i tolerancji. W innym przypadku komentarz zostanie skasowany, a IP zablokowane.

3. Hejterom mówimy stanowcze nie 🙂 Patrz punkt drugi.

4. Jeśli masz zastrzeżenia co do treści artykułów lub znalazłeś informacje, z którymi się nie zgadzasz możesz wykorzystać kontakt prywatny. Obiecuję odpowiedzieć.

 

Regulamin warsztatów „Fizjoterapeutyczne Studium Przypadków”.

Pkt 1

O zakwalifikowaniu na warsztaty decyduje przesłanie drogą elektroniczną wypełnionego formularza kontaktowego oraz wpłata pełnej, należnej kwoty na numer konta Fizjologika Piotr Piaskowski, 69 1050 1764 1000 0090 9416 9696, w tytule wpisując swoje imię i nazwisko oraz termin warsztatów.

Pkt 2

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność wpłynięcia opłaty szkoleniowej.

Pkt 3

W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w kursie istnieje możliwość zwrotu wpłaty za kurs,

z tym, że:

a) w razie rezygnacji do 2 tygodni przed rozpoczęciem kursu potrąca się 50 % wpłaconej sumy;

b) w terminie krótszym – potrąca się 100 % wpłaconej sumy;

Istnieje możliwość wskazania Uczestnika Zastępczego. W przypadku gdy zostanie zawarta umowa z Uczestnikiem Zastępczym wskazanym przez Uczestnika, Organizator zwraca Uczestnikowi całość wynagrodzenia.

W wypadku choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim (tzn. L-4) kwota wpłacona na kurs zostaje zwrócona Uczestnikowi. Uwzględniane są tylko rezygnacje nadesłane pisemnie ( e-mailowo, faksem bądź listownie).

Pkt 4

Zgodnie z regulacją art.27, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. Uczestnikowi będącemu Konsumentem przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny, poprzez złożenie Organizatorowi oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia umowę uważa się za niezawartą

Pkt 5

W razie niewystarczającej ilości dokonanych wpłat na tydzień przed rozpoczęciem kursu, Fizjologika Piotr Piaskowski zastrzega sobie możliwość odwołania kursu bez roszczeń finansowych Uczestników. Wpłacone kwoty są wówczas zwracane wszystkim Uczestnikom kursu lub przenoszone na inny kurs w zależności od woli wpłacającego.

Pkt 6

W razie niemożności zorganizowania kursu z przyczyn niezależnych od instruktora prowadzącego (choroba lub inne zdarzenia losowe) Fizjologika Piotr Piaskowski zastrzega sobie możliwość zmiany Instruktora prowadzącego na Instruktora o takich samych kwalifikacjach.

Pkt 7

W sytuacjach nadzwyczajnych (takich jak np. zmiana wymagań dotyczących organizacji kursu) pociągających ze sobą zwiększenie kosztów zorganizowania kursu, Fizjologika Piotr Piaskowski zastrzega sobie możliwość zmiany ceny kursu – nie później jednak niż na 4 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć.

Pkt 8

W ramach szkolenia Organizator zapewnia poczęstunek, w przerwach między wykładami.

Pkt 9

Obowiązkowe wyposażenie Uczestnika kursu: przybory do pisania, zmienne obuwie sportowe, krótkie spodenki, koszulka sportowa, górna część bikini – dla kobiet.

Pkt 10

Uczestnik Kursu jest odpowiedzialny finansowo za spowodowane przez niego szkody w trakcie szkolenia i zobowiązany do pokrycia strat w ciągu 14 dni od ich wyrządzenia.

Pkt 11

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w miejscu szkolenia, w trakcie i po zakończonym kursie.

Pkt 12

Uczestnik Kursu zobowiązuje się przestrzegać niniejszy regulamin od momentu wysłania formularza zgłoszeniowego do Organizatora. Nie przestrzeganie niniejszego regulaminu może wiązać się z natychmiastowym skreśleniem z listy Uczestników.

Pkt 13

Uczestnik może zostać wydalony z kursu przez Organizatora bez zwrotu kosztów udziału w kursie w następujących sytuacjach:

1. Pozostawanie na zajęciach pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających w trakcie kursu.

2. Nagrywanie, filmowanie i fotografowanie zajęć i materiałów bez zezwolenia Instruktora.

3. Agresywne albo niestosowane zachowanie wobec Instruktora, pozostałych Uczestników oraz

Pacjentów poddawanych oddziaływaniom.

4. Wszelkie inne zachowania zagrażające bezpieczeństwu i komfortowi Pacjentów poddawanych

oddziaływaniom.

5. Wystąpienie przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających bezpośredni kontakt

z Pacjentem (Uczestnik zachowuje prawo do udziału w części teoretycznej, nie wymagającej pełnej sprawności fizycznej, a także części praktycznej jako obserwator).

Pkt 14

Przeciwwskazania do uczestnictwa w kursie: istnienie innych przeciwwskazań zdrowotnych, a w szczególności ograniczeń w aparacie ruchowym, które uniemożliwiają lub w znacznym stopniu utrudniają pracę fizjoterapeutyczną (zwłaszcza mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów).

Pkt 15

Firma Fizjologika Piotr Piaskowski zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania szkolenia w trakcie jego trwania, gdy zaistnieje zagrożenie zdrowia lub życia Uczestników spowodowane przez siły wyższe. Niezwłocznie po ustaniu zagrożenia firma zobowiązana jest umożliwić Uczestnikowi kontynuowanie szkolenia . „Siła wyższa” oznacza każde zdarzenie uniemożliwiające wykonanie zobowiązania, pozostające poza kontrolą stron, którego strony nie mogły przewidzieć w chwili rekrutacji i któremu nie można było zapobiec, w tym między innymi działanie sił przyrody, stan wyjątkowy, stan wojenny, nowe ustawodawstwo lub decyzje administracyjne, awarie techniczne mające wpływ na wykonanie niniejszej umowy, i/lub wszelkie inne zdarzenia podobnej natury.

Regulamin obowiązujący od dnia 02.08.2017 r.

0 0 vote
Article Rating
2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x