REGULAMIN FIZJOLOGIKA-STORE

§1
DEFINICJE

 • Ilekroć w niniejszym regulaminie występują poniżej zdefiniowane pojęcia, należy je rozumieć w sposób następujący:
  • Regulamin – w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  • Usługodawca – Piotr Piaskowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FIZJOLOGIKA PIOTR PIASKOWSKI, z siedzibą w Warszawie, ul. Grochowska 207/99, 04-077 Warszawa, NIP: 592-212-20-56.
  • Usługobiorca – pełnoletnia osoba fizyczna, która dokona wyboru i zakupiła webinar.
  • webinar – usługa internetowego seminarium o charakterze szkoleniowym organizowana i realizowana przez Usługodawcę za pomocą platformy internetowej mająca na celu uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy uczestników.
  • Umowa – umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest zakup dostępu do webinarów, zawarta pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym uczestnikiem webinarów. O ile Strony nie postanowią inaczej ich prawa i obowiązku w ramach Umowy reguluje niniejszy Regulamin.
  • FIZJOLOGIKA-STORE – platforma internetowa administrowana przez Usługodawcę, pod adresem www.fizjologika.pl/fizjologika-store, na której zamieszczane są oferty dotyczące webinarów, jak również poprzez którą Usługobiorca uzyskuje dostęp do wybranego webinaru. Poprzez dostęp rozumie się utworzenie indywidualnego konta, które umożliwia korzystanie z zasobów FIZJOLOGIKA-STORE.

§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Regulamin określa m.in.:
  • zasady dokonywania zakupu webinarów na FIZJOLOGIKA -STORE;
  • prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy;
  • zasady wyłączenia odpowiedzialności Usługodawcy;
 • Regulamin jest udostępniany Usługobiorcy w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.
 • Przed założeniem konta na FIZJOLOGIKA-STORE, Usługobiorca jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem oraz do przestrzegania jego postanowień.

§3
PARAMETRY TECHNICZNE – WYMAGANIA

 • Usługodawca oświadcza, że podejmuje starania by:
  • webinar prowadziła osoba posiadająca doświadczenie, uprawnienia i kompetencje niezbędne dla przekazania Usługobiorcy wiedzy dotyczącej tematyki webinaru;
  • udostępnione materiały szkoleniowe były kompletne, jasne i pozbawione wad merytorycznych i prawnych;
  • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przyswojenie wiedzy przez Usługobiorcę, czy też z tytułu dowolnego i ogólnie nieakceptowanego stwierdzenia przez Usługobiorcę, że poziom prowadzenia webinaru był nieodpowiedni lub materiały szkoleniowe nie spełniały wymogów z pkt b) powyżej. Z ww. tytułów Usługobiorca nie ponosi wobec Usługodawcy jakichkolwiek roszczeń, Usługobiorca nie może odmówić zapłaty całości lub części wynagrodzenia należnego Usługodawcy, czy żądać obniżenia tego wynagrodzenia.
 • W celu prawidłowego korzystania z FIZJOLOGIKA-STORE Usługobiorca powinien używać programów komputerowych oraz sprzętu spełniających wymagania opisane poniżej:
  • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu oraz wyposażone w głośniki (lub słuchawki);
  • dostęp do poczty elektronicznej;
  • przeglądarka internetowa w najnowszej dostępnej wersji (Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge);
  • zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 320×480;
  • włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi JavaScript.

§4
ZAWARCIE ORAZ WYKONYWANIE UMOWY ZAKUPU DOSTĘPU DO WEBINARU

 • Dla skutecznego zawarcia Umowy konieczne jest założenie konta na FIZJOLOGIKA-STORE polegające na:
  • prawidłowym wypełnieniu Formularza rejestracyjnego, który jest dostępny po wejściu w konkretny webinar zgodnie z instrukcją podaną na FIZJOLOGIKA-STORE;
  • dokonanie wyboru sposobu płatności spośród dostępnych narzędzi płatniczych;
  •    akceptacji Regulaminu;
  • akceptacji  Formularza rejestracyjnego przyciskiem „Wyślij zgłoszenie. Zamówienie wiąże się z obowiązkiem zapłaty
  • otrzymanie od Usługodawcy potwierdzenia dot. założenia konta. Potwierdzenie zostanie wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej  na adres e-mail wskazany w Formularzu rejestracyjnym.
 • Akceptacja Formularza rejestracyjnego stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy, a tym samym jest zobowiązaniem Usługobiorcy do niezwłocznego uregulowania płatności za wybrany webinar w ciągu 48 godzin.
 • Wszystkie ceny wskazane w opisie konkretnego webinaru są cenami brutto podanymi w złotych polskich.
 • Wykonanie Umowy może nastąpić dopiero po otrzymaniu przez Usługodawcę potwierdzenia poprawnego dokonania płatności przez operatora płatności.
 • Przez wykonanie Umowy – na zasadach Regulaminu –  rozumie się nadanie dostępu do zakupionego webinaru dla określonego konta Usługobiorcy. Po poprawnym zalogowaniu na swoje konto Usługobiorca ma dostęp do  zakupionych treści webinaru.
 • Dostęp do kupionego webinaru będzie aktywny przez okres wskazany w opisie webinaru tj. od dnia przekazania Usługobiorcy potwierdzenia poprawnego dokonania płatności.
 • Dostęp do kupionego webinaru z oznaczeniem dnia i godziny, w której ma się odbyć (tzw. „webinar na żywo” prowadzony przez Usługodawcę), będzie aktywny na co najmniej 30 minut przed oznaczonym czasem.

§5
ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • nieprawidłowe korzystanie z FIZJOLOGIKA – STORE, które nie leży po stronie Usługodawcy (np. podanie przez Usługobiorcę nieprawdziwych danych w Formularzu rejestracyjnym, w tym w szczególności wadliwego adresu poczty elektronicznej lub takiego adresu, do którego Usługobiorca nie ma dostępu);
  • nieprawidłowe korzystanie z FIZJOLOGIKA – STORE spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorcy lub osób trzecich (np. niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem potwierdzenia założenia konta, jeśli zostało to spowodowane wadą teletransmisyjną, techniczną, awarią urządzeń lub przerwaniem połączenia, z przyczyn niezależnych od Usługodawcy);.
  • szkody wynikłe z użytkowania lub niemożności odtworzenia webinaru lub korzystania z FIZJOLOGIKA – STORE (np. zakłócenia, przerwy w funkcjonowaniu FIZJOLOGIKA-STORE spowodowane niekompatybilnością FIZJOLOGIKA – STORE z infrastrukturą informatyczną Usługobiorcy) np. blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Usługobiorcę w zamówieniu, usuwanie i/lub blokowanie wiadomości elektronicznych przez oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie elektronicznym używanym przez Usługobiorcę, nieścisłościami w informacjach przekazywanych podczas szkoleń, które nie powstały w wyniku zaniedbań lub złej woli Usługodawcy;
  • odwołanie lub przesunięciem terminu publikacji/dostępności tzw. „webinaru na żywo”.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w programie webinarów lub w zmian podstawowych parametrów webinarów z ważnych powodów lub powodów niezależnych od Usługodawcy. Ww. zmiany nie mogą stanowić podstawy do kierowania jakichkolwiek roszczeń wobec Usługodawcy.

§6
PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY

 • Skuteczne zawarcie Umowy na zasadach opisanych w § 4 Regulaminu daje Usługobiorcy prawo dostępu do webinaru tj. uczestnictwa w nim oraz zadawania Usługodawcy pytań w przesyłanych pocztą elektroniczną na adres piotr@fizjologika.pl.
 • O ile wynika to z informacji o webinarze dostępnej na FIZJOLOGIKA – STORE Usługobiorca ma prawo do otrzymania po przeprowadzonym webinarze materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej. Materiały te stanowią każdorazowo podsumowanie tematyki omawianej podczas webinarum.
 • Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z FIZJOLOGIKA – STORE zgodnie z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, postanowieniami Regulaminu oraz przyjętymi zwyczajami, a w szczególności do nie naruszania praw innych uczestników webinarów.
 • Usługobiorca może nieodpłatnie dokonać zmiany osoby uczestniczącej w zakupionym webinarze najpóźniej na 2 dzień roboczy przed wskazaną datą webinaru w przypadku tzw. „webinarów na żywo”. Informację o ww. zmianie należy przesłać w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail piotr@fizjologika.pl, w której wskazuje dane nowego uczestnika. Po upływie terminu wskazanego w zdaniu pierwszym, opisana zmiana jest nieodpuszczalna.

§7
ODSTĄPIENIE/WYPOWIEDZENIE UMOWY

 • Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 • Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia skutecznego zawarcia Umowy.
 • W celu wykonania prawa do odstąpienia od Umowy Usługobiorca musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia tj. wiadomości e-mail na adres piotr@fizjologika.pl.
 • Usługobiorca wykonujący prawo odstąpienia od Umowy ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie kwoty wynagrodzenia. Jeżeli wynagrodzenie jest nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 • Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy oraz jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • O ile wynika to z informacji o webinarze dostępnej na FIZJOLOGIKA – STORE Usługodawca wydaje imienny certyfikat lub zaświadczenie potwierdzający/e ukończenie webinaru.
 • W przypadku gdy Usługobiorca będzie naruszał postanowienia Regulaminu, Usługodawca po uprzednim upomnieniu Usługobiorcę jest uprawniony do zablokowania Uczestnikowi dostępu do FIZJOLOGIKA – STORE.
 • Usługodawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym poprzez zablokowanie Usługobiorcy możliwość zakupu kolejnych webinarów na skutek dezaktywacji konta Usługobiorcy.

§8
ZASADY PRZETWARZNIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Usługodawca jest administratorem danych osobowych Usługobiorców, których dane osobowe przetwarza w celach i zakresach oraz na podstawach prawnych opisanych zgodnie z art. 13 RODO w obowiązku informacyjnym, podanym na FIZJOLOGIKA – STORE w zakładce ,,RODO”.
 • Polityka prywatności oraz zasady korzystania przez Usługodawcę z plików cookies zostały opisane na FIZJOLOGIKA – STORE w zakładce „RODO”.
 • Zasady przetwarzania danych osobowych Usługobiorców wynikają z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

§9
LICENCJA

 • Wraz z zawarciem Umowy, Usługodawca udziela Usługobiorcy niewyłącznej i niezbywalnej licencji do korzystania z webinaru, wyłącznie jednak dla potrzeb własnych Usługobiorcy. Usługobiorca nie ma prawa zwielokrotniania i/lub wprowadzania do obrotu treści webinaru oraz jakiegokolwiek innego udostępniania osobom trzecim ani też udzielania dalszych licencji.
 • Z chwilą dostarczenia Usługobiorcy materiałów szkoleniowych (o których mowa w §3 ust.1 Regulaminu), Usługodawca udziela Usługobiorcy niewyłącznej i niezbywalnej licencji do korzystania z tych materiałów, wyłącznie jednak dla potrzeb własnych Usługobiorcy. Usługobiorca nie ma prawa zwielokrotniania i/lub wprowadzania do obrotu ww. materiałów, jakiegokolwiek innego udostępniania tych materiałów jakimkolwiek osobom trzecim, ani też udzielania dalszych licencji.
 • Udzielenie licencji następuje w ramach wynagrodzenia za zakupiony webinar.
 • Usługobiorca nie jest uprawniony do pobierania, w tym do utrwalania dźwięku i/lub zakupionego webinarium, bez pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Usługodawcy. W szczególności zakazane jest: modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z webinarów, a także odsyłanie i sprzedaż webinarów.
 • W przypadku dokonania czynności wskazanych w ust. 4 powyżej bez zgody Usługodawcy, Usługodawca może zażądać od Usługobiorcy skasowania np. kopii nagrania, lub jeżeli zostało już rozpowszechnione do zaniechania dalszego rozpowszechniania i usunięcia nagrania z nośników elektronicznych lub z sieci Internet/Intranet.
 • Treści udostępnione na FIZJOLOGIKA – STORE w szczególności: webinary, materiały i informacje, teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ, znaki towarowe, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i wideo, opracowania –  stanowią własność Usługodawcy, wyłączając te, które stanowią odrębną własność innych podmiotów.

§10
REKLAMACJA

 • Reklamacje dot. problemów z korzystaniem z FIZJOLOGIKA – STORE lub z zakupionego webinaru należy zgłaszać do Usługodawcy pocztą elektroniczną na adres piotr@fizjologika.pl z zaznaczoną opcją „potwierdzenie odczytania wiadomość”.
 • Każda prawidłowo złożona reklamacja musi zawierać:
  • dane Usługobiorcy oraz adres poczty elektronicznej podany – lub inny dedykowany –  w Formularzu rejestracji;
  • dokładne określenie webinary lub problemu, którego dotyczy reklamacja;
  • wskazanie konkretnych argumentów na uzasadnienie zarzutów podniesionych w reklamacji;
  • propozycje formy zadośćuczynienia ze strony Usługodawcy.
  • szczegółowy opis problemu.
 • Usługodawca rozpatrzy prawidłowo złożoną reklamację w terminie 14 dni od dnia jej wpływu do systemu informatycznego.
 • Rozpatrzenie reklamacji będzie polegać na wskazaniu, czy opisany problem wyniknął z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy, czy też z innych. Jeżeli będzie możliwe (bez ponoszenia kosztów przez Usługodawcę) takie ustalenie, Usługodawca wskaże te inne przyczyny.
 • Dostrzeżone przez Usługobiorcę wady FIZJOLOGIKA – STORE lub webinaru, będą usuwane przez Usługodawcę w miarę ich doskonalenia, stosownie do kształtowanego przez Usługodawcę formatu FIZJOLOGIKA – STORE. Usługodawca nie jest zobowiązany do usuwania usterek czy wad w innym – aniżeli wyżej podanym – zakresie i trybie, w szczególności Usługobiorcy nie przysługuje prawo żądania ich usunięcia w określonym terminie.

§11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie www.fizjologika.pl/fizjologika-store tj. od dnia 24.08.2020.
 • Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą, a Usługobiorcą, strony Umowy zgodnie postanawiają rozstrzygnąć polubownie, a w przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia – sądem właściwym jest sąd siedziby Usługodawcy.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Usługobiorcy odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronie www.fizjologika.pl/fizjologika-store informacji o zmianie. Korzystanie przez Usługobiorcę z FIZJOLOGIKA – STORE po wprowadzeniu ww. zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich zrozumienia i akceptacji.